Cilt 1 Sağlık Bilimleri

International Anatolia Academic Online Journal / Sağlık Bilimleri Dergisi / Cilt 1 / Sayı 1

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Sağlık Bilimleri Dergisi / Cilt 1 / Sayı 1 e-ISSN 2148-3159 Yayın Tarihi: 01.01.2013 Dergi Hakkında Dergimizde sağlık bilimleri ile ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait […]

Cilt 1 Sağlık Bilimleri

IMIPRAMINE INDUCED ACUTE DYSTONIA IN A CHILD WITH ENURESIS NOCTURNA

Cüneyt Uysal, Yakup Albayrak ABSTRACT It is well known that some drugs and neurodegenerative processes, such asParkinson’s disease, can cause extrapyramidal side effects (1). Extrapyramidal symptoms (ES) may be drug-induced and due affect tolerance and compliance (2). ES includes akathisia, parkinsonian symptoms (e.g. tremor, bradykinesia and muscle rigidity) and impaired involuntary movements (e.g. acute dystonia […]

Cilt 1 Sağlık Bilimleri

GEBE OLGUDA KALÇANIN BİLATERAL TRANSİENT OSTEOPOROZU

Aliye YILDIRIM GÜZELANT, Ayşe Banu Sarıfakıoğlu, Murat TONBUL, Nicel TAŞDEMİR ÖZ Transient osteoporoz (TO ) etyolojisi bilinmeyen, ender görülen, kendini sınırlayan kas iskelet hastalıklarından biridir. İkinci ve üçüncü trimester gebelerle, orta yaş erkeklerde sık görülür. TO çoğu zaman iyileşme ile sonuçlansa da, nadiren kırıklara kadar giden morbidite oluşturabilir. Sunduğumuz olguyla ikinci ve üçüncü trimesterda kalça […]

Cilt 1 Sağlık Bilimleri

PALİPERİDON TEDAVİSİ BAŞLANMASI İLE İLİŞKİLİ AKUT DİSTONİ: İKİ VAKA BİLDİRİMİ

Yakup Albayrak, Cuneyt Unsal ÖZ Paliperidon şizofreni tedavisinde kullanılan ikinci kuşak bir antipsikotiktir. Risperidonun aktif metabolitidir ve neredeyse dopamin D2 reseptörü ve serotonin 5-HT2 reseptörü için risperidon ile aynı yüksek afiniteyi gösterir. Literatürde paliperidon tedavisi ve akut distoni arasındaki ilişki ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Bu yazıda, paliperidon tedavisine başlangıç sonrasında akut distoni görülen iki hastayı […]

Cilt 1 Sağlık Bilimleri

Çocuklarda kabızlığın cerrahi yönü

Ebru Yeşildağ ÖZ Çocuklarda kabızlığın cerrahi yönü Kabızlık hem Çocuk Hastalıkları hem de Çocuk Cerrahisi polikliniklerinde en sık karşılaşılan şikayetlerdendir. Kabızlıkla kendini gösteren cerrahi patolojilerin yanında, farklı etiyolojiler nedeniyle bu şikayeti olan çocukların çoğu takiplerinde en az bir kez Çocuk Cerrahlarına yönlendirilirler. Çocuk Cerrahları sadece ayırıcı tanıyla değil kabızlığın kendi komplikasyonlarıyla da ilgilenirler. Burada, kabızlık […]

Cilt 1 Sağlık Bilimleri

TRİPLE NEGATİF VE HER2 POZİTİF MEME KANSERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Beyza Özçınar, Sibel OZKAN GURDAL, Gamze CITLAK, Atilla BOZDOGAN, Vahit OZMEN, Abdullah IGCI, Mahmut MUSLUMANOGLU ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı triple negatif meme kanseri (ER-, PR-, Her2-) ile Her2 pozitif meme kanserinin (ER+/-, PR+/-, Her2+) klinkopatolojik özelliklerini karşılaştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Merkezimizde kayıtlı 1822 meme kanseri hastası içerisinden 133 triple negatif ve 160 Her 2 […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt 1 / Sayı 1

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt 1 / Sayı 1 e-ISSN 2148-3175 Yayın Tarihi: 01.01.2013 Dergi Hakkında Dergimizde sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, uygulama […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

SAĞLIK TURİZMİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

Gülsüm MERT ÖZ Dünya’ya hakim olan kapitalist ekonomik anlayış bu modelin sürekliliğini sağlamak amacıyla yeni ekonomik kazanç araçları üretmektedir. Sağlık Turizmi son yıllarda bu amacı hizmet eden önemli bir kazanç aracı haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Dünya’da ve Türkiye’de sağlık turizmi uygulamalarının gelişmişlik düzeyini ortaya koymak ve bu çerçevede Türkiye’de ve Tekirdağ’da sağlık turizminin geliştirilebilme […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Erdal KİŞİOĞLU, Murat Selim SELVİ ÖZ Bu araştırmanın amacı, kent merkezinde düzenlenen yerel etkinliklerin Tekirdağ’ın destinasyon imajını nasıl etkilediğini belirlemektir. Bu çerçevede turizme yön veren kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan yerel paydaşların bu konuda nasıl bir görüş ve tutuma sahip oldukları temel araştırma problemidir. Bu araştırmada yıl içinde düzenlenen çeşitli etkinliklerin destinasyon imajı açısından genel bir […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

INTERNATIONAL NEW VENTURES AND BASEL CRITERIA EFFECT

Korhan ARUN ABSTRACT The information and communication technology have the potential to contribute to more rapid growth and productivity gains in world trade; international firms are seen as engines of economic growth, that trying to derive their profits from international activities by using multiple countries resources as they will be addressed as International New Ventures […]