Cilt 2 Fen Bilimleri

BESLENME PROBLEMİNDE GENETİK ALGORİTMA KULLANILMASI

Serpil GÜMÜŞTEKİN [1] , Talat ŞENEL [2] ÖZ Genetik  algoritmalar  (GAs),  doğadaki  canlıların  geçirdiği  süreci  örnek  alır.  Anne  ve  baba  bireyden  (mevcut   nesil)   doğan   yeni   bireylerin   şartlara   uyum   sağlayıp   yaşamlarını   devam   ettirmesine   ve   iyi  nesillerin  kendi  yaşamlarını  korurken,  kötü  nesillerin   yok   olması   ilkesine   […]

Cilt 2 Fen Bilimleri

DOĞRUSAL OLMAYAN TİP II REGRESYON ANALİZİ ÜZERİNE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

Cengiz GAZELOĞLU [1] , Sinan SARAÇLI [2] ÖZ Bağımlı   ve   bağımsız   değişkenler   arasındaki   doğrusal   ya   da   doğrusal   olmayan   bir   ilişkiyi  modellemede,   regresyon   analizi   yaygın   olarak   kullanılan   istatistiksel   yöntemlerden   biridir.   Klasik regresyon   çözümlemesi,   modelde   yer   alan […]

Cilt 2 Fen Bilimleri

SOME CHEMICAL PROPERTIES OF CHESTNUT (CASTANEA SATIVA MILL.) FRUIT COLLECTED FROM DIFFERENT LOCATIONS IN TURKEY

Fatih ER [1] , Mehmet Musa OZCAN [2] , Erman DUMAN [3] , Züleyha ENDES [4] ÖZ Bu   çalışmada,   farklı   lokasyonlardan   toplanan   tamamen   olgunlaşmış   kestane   (Castanea   sativa  Mill.)  meyveleri’nin  kimyasal  özellikleri  (nem,  kül,  ham  yağ,  ham  lif,  toplam  karbonhidrat,  toplam  fenol  ve  mineral  madde  içeriği)  belirlenmiştir.  Kestane  meyveleri’nin  toplam  fenol  içeriği    21.8-­‐24.7  g  GAE/100  g […]

Cilt 2 Fen Bilimleri

KADINLARDA FG SKORLARI İÇİN KATEGORİK VARYANS ANALİZİ

Nuri ÇELİK ÖZ İstatistik   uygulamalarında   birçok   analiz   ve   yöntem   verilerin   sürekliliği   varsayımına   dayanır.   Bununla  birlikte   varyans   analizinin   de   en   önemli   varsayımlarından   biri   de   verilerin   sürekliliğidir. Ancak   günlük  hayatta  verilerin  daha  çok  kategorik,  isimsel  ya […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

Güvenceli Esneklik Kapsamında Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Ödünç İş İlişkisi

Davuthan GÜNAYDIN, Özkan EDEMİR ÖZ Özellikle 1970’lerle birlikte yaşanmaya başlayan ekonomik krizler Keynesyen kapitalist üretim modelinin sonunu getirirken, beraberinde işsizliği de yapısal bir sorun haline getirmiştir. Bu dönemde hükümetlerin işsizlikle mücadele için pek çok aktif ve pasif emek piyasası politikalarını hayata geçirdiği görülmektedir. Ancak 1980’lerde uygulanmaya başlanan neoliberal iktisadi paradigma ile birlikte emek piyasası düzenlemelerinin işsizliği […]