Cilt 1 Sağlık Bilimleri

International Anatolia Academic Online Journal / Sağlık Bilimleri Dergisi / Cilt 1 / Sayı 1

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Sağlık Bilimleri Dergisi / Cilt 1 / Sayı 1 e-ISSN 2148-3159 Yayın Tarihi: 01.01.2013 Dergi Hakkında Dergimizde sağlık bilimleri ile ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait […]

Cilt 1 Sağlık Bilimleri

IMIPRAMINE INDUCED ACUTE DYSTONIA IN A CHILD WITH ENURESIS NOCTURNA

Cüneyt Uysal, Yakup Albayrak ABSTRACT It is well known that some drugs and neurodegenerative processes, such asParkinson’s disease, can cause extrapyramidal side effects (1). Extrapyramidal symptoms (ES) may be drug-induced and due affect tolerance and compliance (2). ES includes akathisia, parkinsonian symptoms (e.g. tremor, bradykinesia and muscle rigidity) and impaired involuntary movements (e.g. acute dystonia […]

Cilt 1 Sağlık Bilimleri

GEBE OLGUDA KALÇANIN BİLATERAL TRANSİENT OSTEOPOROZU

Aliye YILDIRIM GÜZELANT, Ayşe Banu Sarıfakıoğlu, Murat TONBUL, Nicel TAŞDEMİR ÖZ Transient osteoporoz (TO ) etyolojisi bilinmeyen, ender görülen, kendini sınırlayan kas iskelet hastalıklarından biridir. İkinci ve üçüncü trimester gebelerle, orta yaş erkeklerde sık görülür. TO çoğu zaman iyileşme ile sonuçlansa da, nadiren kırıklara kadar giden morbidite oluşturabilir. Sunduğumuz olguyla ikinci ve üçüncü trimesterda kalça […]

Cilt 1 Sağlık Bilimleri

PALİPERİDON TEDAVİSİ BAŞLANMASI İLE İLİŞKİLİ AKUT DİSTONİ: İKİ VAKA BİLDİRİMİ

Yakup Albayrak, Cuneyt Unsal ÖZ Paliperidon şizofreni tedavisinde kullanılan ikinci kuşak bir antipsikotiktir. Risperidonun aktif metabolitidir ve neredeyse dopamin D2 reseptörü ve serotonin 5-HT2 reseptörü için risperidon ile aynı yüksek afiniteyi gösterir. Literatürde paliperidon tedavisi ve akut distoni arasındaki ilişki ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Bu yazıda, paliperidon tedavisine başlangıç sonrasında akut distoni görülen iki hastayı […]

Cilt 1 Sağlık Bilimleri

Çocuklarda kabızlığın cerrahi yönü

Ebru Yeşildağ ÖZ Çocuklarda kabızlığın cerrahi yönü Kabızlık hem Çocuk Hastalıkları hem de Çocuk Cerrahisi polikliniklerinde en sık karşılaşılan şikayetlerdendir. Kabızlıkla kendini gösteren cerrahi patolojilerin yanında, farklı etiyolojiler nedeniyle bu şikayeti olan çocukların çoğu takiplerinde en az bir kez Çocuk Cerrahlarına yönlendirilirler. Çocuk Cerrahları sadece ayırıcı tanıyla değil kabızlığın kendi komplikasyonlarıyla da ilgilenirler. Burada, kabızlık […]

Cilt 1 Sağlık Bilimleri

TRİPLE NEGATİF VE HER2 POZİTİF MEME KANSERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Beyza Özçınar, Sibel OZKAN GURDAL, Gamze CITLAK, Atilla BOZDOGAN, Vahit OZMEN, Abdullah IGCI, Mahmut MUSLUMANOGLU ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı triple negatif meme kanseri (ER-, PR-, Her2-) ile Her2 pozitif meme kanserinin (ER+/-, PR+/-, Her2+) klinkopatolojik özelliklerini karşılaştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Merkezimizde kayıtlı 1822 meme kanseri hastası içerisinden 133 triple negatif ve 160 Her 2 […]