Cilt 1 Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler Dergisi / 2014 / Cilt 2 / Sayı 1

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / 2014 / Cilt 2 / Sayı 1 e-ISSN 2148-3175 Yayın Tarihi: 01.01.2014 Dergi Hakkında Dergimizde sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt 1 / Sayı 2

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt 1 / Sayı 1 e-ISSN 2148-3175 Yayın Tarihi: 01.06.2013 Dergi Hakkında Dergimizde sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, uygulama […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Dr. Abdülkadir Işık, Mustafa Çelik ÖZ Gelir vergisinde gelir vergisi unsurlarından sayılan gayrimenkul sermaye iradı gayrimenkuller ve gayrimenkul sayılan unsurların vergilendirilmesi devlet için ciddi bir gelir kaynağı olduğu kadar, mükellefler için de anlaşılmaya özellikle de vergilendirilme dönemlerinde mükellefler içinde açıklanmaya ihtiyaç bir konudur. Gelir Vergisi Kanunu 70 maddesinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDE KÜMELENMELER: TR31 İZMİR BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Yrd.Doç.Dr. Davuthan GÜNAYDIN ÖZ Bölgesel rekabet gücünün arttırılması maksadıyla kümelenmelerden yararlanma, uygulamada çok eski olmamakla birlikte, teorik altyapısı Marshal’ın çalışmalarına dayanmaktadır. Kümelenme, literatürde farklı şekillerde tanımlanmasına rağmen ortak yaklaşımın, benzer ekonomik alanlarda faaliyet gösteren firmaların, rekabet avantajı elde edebilmek maksadıyla bir araya gelmeleri olduğu söylenebilir. Kümelenmeleri diğer bölgesel kalkınma politikalarından farklı kılan en önemli özellik, […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kamu Kesimi Bütçesi Üzerine Etkileri

Doç.Dr. Duran BÜLBÜL ÖZ Dünyada meydana gelen gelişmelere paralel olarak kamu yönetiminde de değişme ve gelişmeler yaşanmaktadır. Tüm dünyada kamusal hizmetler sunumu merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında bölüştürülmektedir. Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında yapılan bu görev bölüşümü beraberinde gelir bölüşümünü de zorunlu kılmaktadır. Kamu hizmetlerinin merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki paylaşımı sonucunda, […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE TÜRK SİYASAL KÜLTÜRÜ VE BÜROKRASİSİNDE ÇEVRE-MERKEZ ANALİZİ

Arş.Gör. Mustafa DEMİRKOL ÖZ “Türk siyasal kültüründe Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çevre – Merkez Analizi” isimli bu çalışmanın amacı Osmanlı Devleti ve onun bir anlamda evrimleşmiş hali olan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki siyasal durum ve mücadelelerin en önemli etkenlerinden biri olarak çevre – merkez ilişkisinin bulunduğunu ortaya koymaktır. Çevre ve merkez ilişkilerinin Türk siyasal yaşamı üzerindeki etkilerine dair yazıları […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt 1 / Sayı 1

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt 1 / Sayı 1 e-ISSN 2148-3175 Yayın Tarihi: 01.01.2013 Dergi Hakkında Dergimizde sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, uygulama […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

SAĞLIK TURİZMİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

Gülsüm MERT ÖZ Dünya’ya hakim olan kapitalist ekonomik anlayış bu modelin sürekliliğini sağlamak amacıyla yeni ekonomik kazanç araçları üretmektedir. Sağlık Turizmi son yıllarda bu amacı hizmet eden önemli bir kazanç aracı haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Dünya’da ve Türkiye’de sağlık turizmi uygulamalarının gelişmişlik düzeyini ortaya koymak ve bu çerçevede Türkiye’de ve Tekirdağ’da sağlık turizminin geliştirilebilme […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Erdal KİŞİOĞLU, Murat Selim SELVİ ÖZ Bu araştırmanın amacı, kent merkezinde düzenlenen yerel etkinliklerin Tekirdağ’ın destinasyon imajını nasıl etkilediğini belirlemektir. Bu çerçevede turizme yön veren kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan yerel paydaşların bu konuda nasıl bir görüş ve tutuma sahip oldukları temel araştırma problemidir. Bu araştırmada yıl içinde düzenlenen çeşitli etkinliklerin destinasyon imajı açısından genel bir […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

INTERNATIONAL NEW VENTURES AND BASEL CRITERIA EFFECT

Korhan ARUN ABSTRACT The information and communication technology have the potential to contribute to more rapid growth and productivity gains in world trade; international firms are seen as engines of economic growth, that trying to derive their profits from international activities by using multiple countries resources as they will be addressed as International New Ventures […]