SAĞLIK TURİZMİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

Gülsüm MERT

ÖZ

Dünya’ya hakim olan kapitalist ekonomik anlayış bu modelin sürekliliğini sağlamak amacıyla
yeni ekonomik kazanç araçları üretmektedir. Sağlık Turizmi son yıllarda bu amacı hizmet eden önemli
bir kazanç aracı haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Dünya’da ve Türkiye’de sağlık turizmi
uygulamalarının gelişmişlik düzeyini ortaya koymak ve bu çerçevede Türkiye’de ve Tekirdağ’da
sağlık turizminin geliştirilebilme olanaklarını irdelemektir. Çalışmada, sağlık turizminin gelişmesine
etki eden alt yapı, teknolojik yenilikler, bilişim teknolojisindeki ilerlemeler, kur farkı, ulaşım
maliyetlerinin düşmesi, reklam ve ulusal medikal başarılar gibi faktörler dikkate alındığında
Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alabileceği sonucuna
varılmıştır. Trakya bölgesinde yer alan Tekirdağ, nüfus olarak yaşlı olan Batı Avrupa ülkelerine yakın
bir coğrafi bölgedir. Bu sebeple sağlık turizminin geliştirilmesi için gerekli yatırımların yapılması
önem arz etmektedir. Sağlık turizmine yönelik çalışmalar söz konusu bölgenin coğrafi, sosyal ve
ekonomik özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple bu konu ile ilgili ayrıntılı bir
akademik çalışma için çok daha fazla bir zamana gereksinim duyulmaktadır. Çalışma, gerekli zaman
yeterliliğinin olmaması gerekçesi ile Türkiye’de ve Tekirdağ’da sağlık turizminin durumunu tespit
etme ve değerlendirme ile sınırlı kalmıştır.

ABSTRACT

Capitalist economic perception which dominates the world, generates new economic earning
tools to provide this model’s continuity. In recent years, health tourism has become an important
earning tool which serves to this aim. The aim of this study is to put forth the level of development of
health tourism’s appliances in the world and in Turkey, and in this context to examine the
development possibility of health tourism in Turkey and Tekirdağ. When the factors as substructure,
technological innovations, progresses in information technology, exchange rate, decline of
transportation costs, advertisement and national medical success are taken into consideration, it is
drawn a conclusion that Turkey will take part in the leading countries in the world about health
tourism. Tekirdağ which is located in Thrace region is a geographical region closed to Western Europe
countries that have elderly population. Thus, it is important to make necessary investments for
developing health tourism.Studies for health tourism show differences according to geographical,
social and economical features of the region in question. Thus, much more time is required to make a
detailed academic research about this issue. As there is lack of time, the research is limited with the
detection and evaluation of health tourism’s case in Turkey and Tekirdağ.


Kaynakça

AKSU, C. AKTUĞ.(2011). Güney Ege Bölgesi Kalkınma Turizm Araştırması, E. Güney Ege
Kalkınma Ajansı.
AKTAN, Ç. C. (2006), Sağlık Bakanlığı Organizasyon ve Yönteminde Yaşanan Sorunlar ve
Mevcut Durum Analizi, http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisimcaginda/ pdf-aktan/ durumanalizi.pdf,
(Giriş Tarihi: 15.06.2013).
AKTAN, Ç. C. ve IŞIK, A. K. (2006), Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Alternatif Yöntemler
,http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisim-caginda/ pdfaktan/ finansman-alternatif.pdf (Giriş
Tarihi: 15.06.2013).

AYDIN, O. Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik
Araştırmalar Dergı̇si, 14 (23), 91-96.
Çukurova Kalkınma Ajansı Sağlık Turizmi Kümelenme Çalışması (11.12.2012).
Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Turizmi 2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm.
Ekonomi Bakanlığı 2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Ticaretinin Desteklenmesi
Hakkındaki Tebliğ.
2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımlar Hakkında Tebliğ 25
Haziran 2013.
İÇÖZ, O. Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (Tıbbi) Turizm ve Türkiye’nin olanakları, Journal
Of Yaşar University.
KALKAN, O. (2004), Sağlık Ekonomisi Araştırmaları, Halk Sağlık Uzmanı,
http://www.bsm.gov.tr/makale/20014.asp?sayi=20014, (Giriş Tarihi:15.06.2013).
Joint Commission , http://tr.jointcommissioninternational.org/entr/JCI, (Erişim Tarihi:15.06.2013).
KILINÇ, N. TUTAR, F.(2007) Türkiye’nin Sağlık Sektöründeki Ekonomik Gelişmişlik
Potansiyeli ve Farklı Ülke Örnekleri İle Mukayesesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F.
Dergisi,11(1).
Medikal Turizm Araştırması. (2011). T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Ankara
MUTLU, A. IŞIK, A. K.(2006). Sağlık Ekonomisine Giriş, Bursa: Ekin Yayınları.
ÖZKURT, H.(2007). Sağlık Turizmi Tahvilleri, Maliye Dergisi,152.
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2011). Türkiye’nin Sağlık Turizmi
Potansiyeli, Antalya.
ZENGİNGÖNÜL, O. EMEÇ, H. İYİLİKÇİ, D. E. BİNGÖL, P.(2012). İstanbul’a Yönelik Bir ağlık
Turizmi Değerlendirmesi, İstanbul.

Konular
Diğer ID
Dergi BölümüMakaleler
Yazarlar

Gülsüm MERT
Tekirdağ Devlet Hastanesi
e-posta: glsmmert@hotmail.com