YENİ VARLIK BARIŞI (6486 Sayılı, Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Gamze Yıldız ŞEREN, Emin DEDEBEK

ÖZ

Devletlerin ekonomi üzerinde müdahalesinin zaman içersinde artması, kamu gelirlerinin ve kamu gelirleri içinde de vergilerin payının artmasına neden olmuştur. Anayasamızın temel hak ve ödevler bölümünde yer alan vergi yükümlüğü ve bu yükten kurtulma çabası ise vergi kayıp ve kaçaklarının artmasına yol açmaktadır. Anayasamız, vergiler için genellik, adalet, ödeme gücü ve yasallık ilkelerine yer vermiştir. Devletlerin azalan gelirlerini telafi etmek ve söz konusu gelirlerin tahsilini artırmak için vergi aflarına başvurması, yukarıda ifade olunan ilkelerden sapmaları gündeme getirmektedir. Bu çalışmada vergi aflarının nedenleri, Türkiye uygulaması, vergi afları konusundaki tartışmalar ve söz konusu aflardan vergide adalet ilkesinin ve mükelleflerin nasıl etkileneceği konuları tartışılmıştır. Genel olarak afların; kısa vadede vergi gelirlerini artırarak devlete gelir sağlaması, vergi idaresinin ve yargının yükünü hafifletmesi gibi faydalarının yanında, uzun vadede mükelleflerin vergisel uyumunu azaltması, vergi adaletini bozması ve mükellef
davranışlarını olumsuz etkilemesi, mükellefin af çıkması beklentisiyle hareket etmeleri, dürüst mükelleflerin cezalandırılması gibi zararlı sonuçları da söz konusudur.

ABSTRACT

At the end of the first phase of the cash repatriation law, which aims to lure back funds held abroad by affluent Turks without punitive taxes and fines, around 50 billion Turkish Liras ($25.8 billion) in assets have been declared, the Finance Ministry.The cash repatriation law, which came into force at the end of May, requires individual and corporate persons to declare the money, gold, exchange, property and other capital market instruments that they own abroad as of April 15, 2013 by July 31, 2013. The declarations are to be made either to tax offices or to intermediary institutions and banks, and a 2 percent tax will be applied on assets coming from abroad. The article 13 of the Law numbered 6486 has added the temporary article 85 to the Income Tax Law concerning introduction of certain assets to economy. The law introduces certain tax benefits and reliefs for taxpayers who repatriate the following assets which are present abroad provided that they were possessed as of 15 April 2013; Cash,Gold,Securities and other capital market instruments, andImmovable properties. In so doing, the law seeks to strengthen the capital structures of the corporations and to legitimize the unrecorded assets.The law also provides a temporary income tax and corporate tax
exemption. As such, the following income items will be exempted from income/corporate tax provided that they are transferred to Turkey not later than 31 December 2013; Income derived from the disposal of the shares issued by non-resident entities,Participation gains derived from non-resident entities,Business profits derived through permanent establishments and permanent representatives,Profits derived from the liquidation of non-resident entities. Here in this article Cash repatriation law compared with past applications and evaluate last regulations and evaluate its results.


Kaynakça
 • 4811 Vergi Barışı Kanunu, T.C.Resmi Gazete, 25033, 27.02.2003, http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/02/2 0030227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/02/20030227.htm, (Erişim Tarihi:30.05.2013)
 • 5811 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun, T.C.Resmi Gazete,27062, 22.11. 2008, Http://Www.Resmigazete.Gov.Tr/Eskiler/2008/11/20081122-1.Htm,
  (Erişim Tarihi:30.05.2013)
 • 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
  Hakkında Kanun, T.C.Resmi Gazete, 27857(Mükerrer),25.02.2011,Kabul Tarihi:13.02.2011, http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/2
  0110225m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110225m1.htm (Erişim Tarihi:30.05.2013)
 • 6486 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, T.C. Resmi Gazete, 28861, 29.05.2013, , Kabul tarih:21.05.2013,
  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130529-11.htm, (Erişim Tarihi:01.06.2013)
 • ANDAÇ, Ş.(17.04.2013). Hükümet Türklerin Yurtdışındaki Parasını Ülkeye Çekecek. Hürriyet Gazetesi. http://ekonomi.milliyet.com.tr/ii-varlik-barisi-
  /ekonomi/ekonomiyazardetay/17.04.2013/1694626/default.htm, (Erişim Tarihi:30.05.2013)
 • ARIKAN, Z. ve H. Yurtsever.(2004). Türkiye’de Mali Affın Nedenleri, Etkileri ve Sonuçları-1, Yaklaşım Dergisi. ÇETİN, G. (2007). Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerindeki
  Etkisi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, (14)2, 171-187.
 • Ekonomi Ekibi. (18.04.2013). Yeni Varlık Barışından 20 milyar TL Bekleniyor. http://www.ekonomiekibi.com/Haber/Detay/6165/Yeni%20'varl%C4%B1k%20bar%C4%B1%C5%9F%
  C4%B1'ndan%2020%20milyar%20bekleniyor. (Erişim Tarihi:30.04.2013).
 • EROL,A. (2011). Vergi Felsefesi (Devlet ve Vergi). İSMMMO Yayınları 140. İstanbul. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/140/vergi%20felsefesi.pdf. (Erişim
  Tarihi:22.07.2013).
 • Gelir İdaresi Başkanlığı. Vergi İstatistikleri. http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/VBKII/30_09_2004_kumulatif.xls.htm. (Erişim Tarihi: 30.05.2013)
 • Gelir İdaresi Başkanlığı. (04.01.2010) Basın Duyurusu. http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/BasinBultenleri/04012010basinbulteni.htm, (Erişim Tarihi: 30.05.2013).
 • İSMMMO. (Mart 2003). 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu. Örnekli Açıklamalı Sirküler. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/4811/4811.pdf. (Erişim Tarihi:30.05.2013).
 • Maliye Bakanlığı. (Şubat 2011). 6111 Sayılı Kanunun Getirdikleri. http://www.sgb.gov.tr/Dosyalar/6111%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Kanunun%20Getirdikleri.pdf, (Erişim Tarihi: 30.05.2013).
 • NADAROĞLU, H. (1981).Kamu Maliyesi Teorisi. 4.Baskı. Sermet Matbaası. KARATAY,
 • Ö. ve A. KARATAY.(2011). Türkiye’de Vergi Afları ve 6111 Sayılı Kanunun Değerlendirilmesi: Bayburt İli Örneği. Ekonomi Bilimleri Dergisi, N.3,C.2, 2011, http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_EBD/arsiv/2011_2/ozcan_karatay.pdf, (Erişim Tarihi:30.05.2013). 181-190.
 • KARGI,V. ve C. YÜKSEL. (2010). Türkiye’de Vergi Aflarının Vergi Adaleti ve Mükellefler Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları.
  54.Seri.
 • LEONARD, Herman B.& R. J.ZECKHOUSER,(1987). Amnesty,Enforcement and Tax Policy. in Tax Policy and the Economy. (ed.) Lawrence H.Summers, MIT Press,1987, ss.55-86
 • ÖZ, S. ve D. ÖZKÖK ÇUBUKÇU. Af ya da Adalet: Yeni Mali Af Yasası. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66-2, 247-254.
 • ÖZ, M. Ve A. ATAY COŞKUN. (Ocak,2008) . Vergi Affı Geçici Bir Çözüm mü Yoksa Kalıcı bir Sorun Kaynağı mı? 4811 Sayılı VBK Çerçevesinde Bir İnceleme: Hatay Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.37, Ocak 2008,
 • http://journal.mufad.org/attachments/article/308/4.pdf, (Erişim Tarihi:23.07.2013), 39-49.
 • Türk Dil Kurumu (TDK),http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.51ef4 edf7afa33.03171733, (Erişim Tarihi: 23.07.2013)
 • TORGLER, B., C. A.SCHALTEGGER , M.SCHAFFNER.(2003). Is Forgiveness Divine? A Cross-Culture Comparison of Tax Amnesties. ,Zeitschift für Volkswirtschaft und Statistik, 139(3), 375- 396
 • Vergi Portalı. (04.03.2003). 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Neler Getiriyor?. http://www.vergiportali.com/Content.aspx?Type=BulletinD&Id=223, (Erişim Tarihi:30.05.2013).
 • YALÇIN, H. ve A. BAŞER. (Ocak,1996). Türkiye’deki Mali Aflar ve Vergi Sistemi Üzerindeki Etkileri, Vergi Dünyası.
Konular
Diğer ID
Dergi BölümüMakaleler
Yazarlar

Yazar: Arş. Gör. Gamze Yıldız ŞEREN
Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Kamu Maliyesi Bölümü
e-posta: gyseren@nku.edu.tr

Yazar: Arş. Gör. Emin DEDEBEK
Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü
e-posta: ededebek@nku.edu.tr