YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Erdal KİŞİOĞLU, Murat Selim SELVİ

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, kent merkezinde düzenlenen yerel etkinliklerin Tekirdağ’ın
destinasyon imajını nasıl etkilediğini belirlemektir. Bu çerçevede turizme yön veren kurum ve
kuruluş temsilcilerinden oluşan yerel paydaşların bu konuda nasıl bir görüş ve tutuma sahip
oldukları temel araştırma problemidir. Bu araştırmada yıl içinde düzenlenen çeşitli
etkinliklerin destinasyon imajı açısından genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak kısa bir anket formu ve yarı-yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Veriler genelde görüşme formlarıyla toplanmıştır. Anket formu
sadece görüşmecinin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik kısa sorulardan
oluşmaktadır. Görüşme formunu destekleyici olarak kişisel fikirler, gözlemler ve deneyimler
de araştırma bulgularına eklenmiştir. Görüşme formu ise yerel etkinliklerin kent merkezi
üzerindeki muhtemel çeşitli etkilerini (sosyo-kültürel, turizmde sürdürülebilirlik, ekonomik,
turistik gelişimi, kamusal hizmetleri vb.) ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.
Katılımcıların görüşme sorularına verdikleri cevaplar doğru ve yansız kabul edilmiştir. Alınan veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Bazı ifade ve deyimlerle ilgili olarak daha ayrıntılı
bilgiler elde edebilmek için içerik analizi yapılmıştır.

ABSTRACT

The main purpose of this study is to determine how the local various events held in
city center affect the destination image of Tekirdağ. What the views and attitudes the
representatives of institutions and organizations that make up the local shareholders and give
direction to tourism have about the topic, effectuate basic problem of the study. In this study,
an overall assessment of various events held during the year is made in terms of the image of
a destination.
As a tool of collecting data, a short questionnaire form and a semi-constructed
interview form are used in the study. Data is generally collected by interview forms.
Questionnaire form is only formed of short questions aimed at determining interviewer’s
demographic features. Personal opinions, experiences and observations which are supportive
for interview form have been added to the research findings. And interview form is formed of
questions aimed at evaluating local events’ various influence (sociocultural, sustainability in
tourism, economic and touristic development, public services, etc.) Answers, participants
gave to interview questions, are accepted correct and impartial. A descriptive analysis was carried out on data having been got. For getting more detailed information about some
expressions and idioms, content analysis was carried out.

 


Kaynakça
ALLEN, J. O’toole, W. Harris, R. Ve Mcdonnell I. (2002). Festival and special event
management, Third Edition, Sydney.
ARSLAN, S. (1996). Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na Bağlı Yurtlarda
Kalan Bayan Öğrencilerin Rekreasyon (Boş Zaman Değerlendirme) Sorunları Üzerine Bir
Araştırma (Ankara İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık
Bilimler Enstitüsü. Ankara.
AYLAR, E. (2012). Bir Örnek Olay İncelemesi: Sosyo-Kültürel Teori Bağlamında
Geleceğe Yönelik Hedefler ve Öz-Düzenleme. Eylül 2012 Cilt:20 No:3 Kastamonu Eğitim
Dergisi 767-782. 1 Haziran 2012 tarihinde http://www.kefdergi.com/pdf/20_3/20_3_3.pdf
adresinden alınmıştır.
BACKMAN, K., BACKMAN, S., UYSAL, M., ve SUNSHİNE, K. (1995) ‘Event
tourism: an examination of motivations and activities,’ Festival Management and Event
Tourism, 3(1): 15-24.
BALOGLU, Seyhmus ve Brinberg, David (1997). “Affective Images of Tourism
Destinations”, Journal of Travel Research, 33(1): 11-15
BALOGLU, Sehmus ve MCCLEARY, Ken W.(1999a) “A Model of Destination
Image Formation”, Annals of Tourism Research, 26 (4): 868-897
BALOGLU, S. ve MCCLEARY, K.W. (1999b) US international pleasure travellers’’
images of four Mediterranean destinations: a comparison of visitors and nonvisitors, Journal
of Travel Research, 38 (2): 114-129.
BATI, H. (2004). Nitel Araştırma Yöntemleri. 28 Kasım 2012 tarihinde
http://halksagligi.med.ege.edu.tr/seminerler/2003-04/NitelArastirmaYontemleri_HB.pdf
adresinden alınmıştır.
BEERLİ, Asuncion ve Martin, J.D. Josefa D.,(2004), “Tourists’ Characteristics and
the Perceived Image of Tourist Destinations: A Quantitative Analysis -A Case Study of
Lanzarote, Spain”, Tourism Management, 25 (5): 623-636.
BOO, Soyoung ve Busser, James A. (2006), Impact Analysis of a Tourism Festival on
Tourists Destination Images, Event Management, 9 (4), 223-237.
Buhalis, Dimitrios. (2000). “Marketing The Competitive Destinanation of the Future”,
Tourism Management, 21 (1): 97-116.
ÇELİK, A. (2009). Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlik Turizmi ve Etkileri
-İstanbul Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü. Ankara.
ÇİFTÇİ, G. (2010). Marka İmajının Tüketicilerin Destinasyon Seçimine Olan Etkisi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
DAVİDSON, Rob ve R. MAİTLAND (1997) Tourism Destinations, Hodder and
Stoughton Educational, London.
ERBAKIRCI, A. M. (2005). Görüşme Tekniği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
EROĞLU, Olgun. (2006), Araştırma Modelleri, İzleme Araştırmaları, Tezsiz Yüksek Lisans
Programı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD, Ankara. 20
Temmuz 2013 tarihinde http://80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/eay/eay/b0506/oeroglu.doc
adresinden alınmıştır.
ECHTNER, Charlotte M. ve Ritchie J.R. Brent (2003). The Meaning and Measurement of
Destination Image, The Journal Of Tourism Studies, 14 (1): 37-48. 4 Aralık 2012 tarihinde
http://www.jcu.com.au/business/public/groups/everyone/documents/journal_article/jcudev_012855.pd
f adresinden alınmıştır.
GETZ, Donald (2008), Event tourism: Definition, evolution, and research Tourism
Management, 29 (3): 403-428.
HALL, C. M. (2000). Tourism Planning: Policies, Processes, Relationships. Prentice
Hall. UK.
İLBAN, M. O. (2007). Destinasyon Pazarlamasında Marka İmajı ve Seyahat
Acentalarında Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü. Balıkesir.
IRSHAD, H. (2011). Impacts Of Community Events And Festivals On Rural Places. Rural
Development Division Alberta Agriculture and Rural Development, 9 Aralık 2012 tarihinde
www1.agric.gov.ab.ca/...nsf/all/csi13702 adresinden alınmıştır.
KARAGÖZ, D. (2006). Etkinlik Turizmi Ve Etkinlik Turizmi Bağlamında Yabancı
Ziyaretçi Harcamalarının Ekonomiye Etkisi: Formula 1 2005 Türkiye Grand Prix Örneği.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Eskişehir.
KILIÇ, S. (2007). Destinasyon Pazarlamasında Marka Stratejileri ve Kütahya Örneği.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kütahya.
KIZILIRMAK, İ. (2006). Türkiye’de Düzenlenen Yerel Etkinliklerin Turistik
Çekicilik Olarak Kullanılmasına Yönelik Bir İnceleme. Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 15, S.
181-196. 8 Ağustos 2012 tarihinde
http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd15/sbd-15-14.pdfadresinden alınmıştır.
KİŞİOĞLU, Erdal. (2012), Yerel Etkinliklerin Destinasyon İmajı Açısından
Değerlendirilmesi: Tekirdağ Kent Merkezindeki Paydaşlar Üzerinde Bir Araştırma,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
LI, Xiang ve Petrick, James F. (2006), A Review of Festival and Event Motivation Studies,
Event Management, 9 (4): 239-245.
MİLL, Robert Christie ve Morrison, Alastair M. (2002) The Tourism System,
Kendall/Hunt Publishing Company, Iowa, U.S.A.
ÖZDAMAR, K., Odabaşı, Y., Hoşcan, Y., Bir, A. A., Kırcaali-İftar, G., Özmen, A. ve
Uzuner, Y. (1999). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri).
29 Kasım 2012 tarihinde www.anadolu.edu.tr/aos/kitap/ioltp/2294/unite01.pdf adresinden
alınmıştır.
ÖZDEMİR, G. (2007). Destinasyon Yönetim ve Pazarlama Temelleri İzmir İçin Bir
Destinasyon Model Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İzmir.
ÖZDEMİR, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine
Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 28 Kasım 2012
tarihinde http://sbd.ogu.edu.tr/makaleler/7133911_1_Makale_14.pdf adresinden alınmıştır.
ÖZOĞUL, O. (2011). Seyahat Aracılarının Destinasyon Seçimi ve Destinasyon İmajı
Üzerindeki Etkileri. Türkiye Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
SELVİ, M.S., Tuncel, A. ve Baş, M. (2011). Kırsal Alandaki Yiyecek-İçecek İşletmelerinde
Personel Devirhızı: Akçakoca Örneği. I. Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu.1-4
Aralık 2011. Isparta. ss. 717-730.
SHAW, Margaret, Susan, Morris. (2000), Hospitalty Sales. A Marketing Approach,
John Wiley & Sons Inc, Canada.
STOKES, Robyn ve Jago, Leo (2007), Australia’s Public Sector Environment For
Shaping Event Tourism Strategy, International Journal of Event Management Research, 3 (1),
42-53. 20.07.2013 tarihinde http://www.ijemr.org/docs/Vol3-1/StokesJago.pdf adresinden
alınmıştır.
STOKES,R. (2008), Tourism strategy making: Insights to the events
tourism domain Original, Tourism Management, 29 (2): 252-262
TEMİZKAN, R. (2005). Turist Rehberlerinin Türkiye İmajını Algılamaları.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Hatay.
TİNSLEY, Ross ve Paul Lynch (2001) “Small Tourism Business Networks and
Destination Development”, International Journal of Hospitality Management, 20 (4): 367-378.
UÇAK, N. (2000). Sosyal Bilimler ve Kütüphanecilik Alanında Nitel Araştırma
Yöntemlerinin Kullanımı. 29 Kasım 2012 tarihinde
http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/gorusler/2000/cilt1/sayi2/255-279.pdf adresinden
alınmıştır.
VURAL, C. T. (2008). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yaratıcı Düşünme: Yeni İlköğretim
Programı Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Etkinliklerin Yaratıcılığı
Geliştirmesi Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
WALO, M., Bull, A. ve Breen, H. (1996). Achieving economic benefit at local events:
a case study of a local sports event. School of Tourism and Hospitality Management. 8 Aralık
2012 tarihinde
http://epubs.scu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1324&context=tourism_pubs&seiredir=...
adresinden alınmıştır
YARAŞLI, G. Y. (2007). Destinasyon İmajı ve Trabzon Yöresine Dönük Bir
Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
YILDIRIM, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.
Seçkin Yayıncılık. Genişletilmiş 5. Baskı. Ankara.
YILDIRIM, K. (2010). Raising the Quality in Qualitative Research. Gazi Üniversitesi.
29 Kasım 2012 tarihinde ilkogretim-online.org.tr/vol9say1/v9s1m8.pdf adresinden alınmıştır.
YILMAZ. M. (2005). Eğitimde Araştırma Yöntemleri: Görüşme. Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. 25 Ağustos 2012 tarihinde
80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/eay/myilmaz.doc. adresinden alınmıştır.
YİN. R. K. (2004). COSMOS Corporation. REVISED DRAFT. 1 Haziran 2012
tarihinde http://www.cosmoscorp.com/Docs/AERAdraft.pdf adresinden alınmıştır.
http://www.tekirdag.bel.tr/default.asp?hedef=sayfalar&syf=tek&kay=5.Erişim Tarihi:
18 Temmuz 2013.
http://ebeay.files.wordpress.com/2009/09/hafta_11_gec3a7erlik-gc3bcvenirlik1.pdf.
Erişim Tarihi: 20 Temmuz 2013.
http://fenitay.files.wordpress.com/2009/02/13-nitel-arac59ftc4b1rmada-gec3a7erlikve-gc3bcvenirlik.pdf,
Erişim Tarihi: 20 Temmuz 2013.

 

Konular
Diğer IDJA36AG32SJ
Dergi BölümüMakaleler
Yazarlar

Erdal KİŞİOĞLU
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bilim Uzmanı
e-posta: erdalkisioglu@hotmail.com

Doç.Dr. Murat Selim SELVİ
Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
e-posta: msselvi@nku.edu.tr