IAAOJ Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

Yayım Sıklığı: Yılda iki kez

e-ISSN 2148-3175

Dergi Hakkında

Dergimizde sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, uygulama ve mevzuata ilişkin görüşler, kitap değerlendirmeleri, kapsamla ilgili lisansüstü tez özetleri, kongre ve literatür özetlerine de yer verilebilir.

Yayın sürecini tamamlayan makaleler hazır olunca, en son sayının içindekiler tablosuna eklenerek yayınlanır.

Indeksler

researchbib_journseeker.png

COSMOS.png

iocn62.jpg

logo.png

idealonline%20logo.jpg

base-1036x436.png

Logo_Horizontal.png

 

Cilt: 5 - Sayı: 2 TAM Sayı


Cilt: 5 - Sayı: 1


Cilt: 4 - Sayı: 2


Cilt: 4 - Sayı: 1


Cilt: 3 - Sayı: 2


Cilt: 3 - Sayı: 1


Cilt: 2 - Sayı: 2


Cilt: 2 - Sayı: 1


Cilt: 1 - Sayı: 2


Cilt: 1 - Sayı: 1

Baş Editör

Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, OKAN Üniversitesi, Tıp Fakültesi, e-mail: chiefiaaoj@gmail.com

Baş Editör Yardımcısı

Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu, Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Baş Editör Yardımcısı

Dr. Emine Seda Koç

Sorumlu Alan Editörleri

Prof.Dr. Elif Sonsuzoğlu, Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, e-mail: esonsuzoglu@gmail.com, iaaojssj@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Aliye ERDEM, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, e-mail: aliye.erdem@ankara.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Mustafa Karataş, Amasya Üniversitesi, e-mail: mustafakarataas@gmail.com

Yayın ve Danışma Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Turgay Berksoy, Marmara Üniversitesi

Dr. Mustafa Özel, Şehir Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Ay, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Gürel, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO

Prof.Dr. Naim Kapucu, Florida State Üniversitesi

IAAOJ

Akademik Koordinatör, Dr. Emine Seda Koç, e-mail: coordinatoriaaoj@gmail.com

Teknik Koordinatör, Dr. Mustafa Karataş, e-mail: coordinatoriaaoj@gmail.com

IAAOJ İngilizce Editörü, Yasenya SÖYLER, e-mail: yasenyadenyal.yd@gmail.com

YAZIM Kurallarını incelemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak WORD dokümanına ulaşabilirsiniz.

YAZIM KURALLARI WORD

Son güncelleme: 18.01.2019

Makalenin yazımıyla ve atıflarla ilgili belirtilmeyen diğer konularda bilimsel makale yazım kuralları esas alınmalıdır.

Söz konusu kural ve ilkelere uymayan makalelerin sorumlulukları yazar(lar)a aittir. Dergi Yayın Komisyonu’nun ilgili kural ve ilkelere uymayan makaleleri “değerlendirme sürecinde” “reddetme” hakkı bulunmaktadır.

Önemli Bilgi: 

Makalenizin değerlendirme sürecimizden sorunsuzca geçebilmesi için aşağıda sunulan ADAY MAKALE KONTROL LİSTESİ'ne bakarak makalenizdeki eksikleri tamamlamanız ve sonrasında sisteme göndermenizi tavsiye ederiz.

PDF sürümü için buraya tıklayınız.

 

2013 yılında yayın hayatına başlamış olan ve yılda iki kez yayınlanan IAAOJ (Internaional Anatolia Academic Online Journal) Social Sciences hakemli, uluslararası, elektronik bir dergidir. Hızlı ve açık erişim prensibi ile yayınlanan dergimizde, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerine ait kuramsal ve uygulamalı makalelere yer verilmektedir. Yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizde yayınlanması istenilen makalelerin IAAOJ şablonuna göre düzenlendikten sonra elektronik sistem üzerinde ilgili editöre ulaştırılması gerekmektedir. Gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlatılmak amacıyla değerlendirmeye alınmamış olması ayrıca Itenticate benzeşim oranının  %20’nin altında olması gerekmektedir. Söz konusu şartları sağlamayan aday makaleler incelenmeksizin yazara geri gönderilmektedir. Dergimizde yayınlanan makalelerin her türlü sorumluluğu ilgili yazar/yazarlara aittir.

Makale Yazım Kuralları ve Şablon

IAAOJ’de yayınlanmak üzere gönderilen aday makalelerin aşağıda sunulan biçimsel esaslara uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir.

YAZIM KURALLARI ve ŞABLON WORD

 

Sayfa Düzeni

Dergimize gönderilen eserler, Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, özet ve abstract kısmında 1,  ana metinde 1.5 satır aralıklı olarak ve iki yana hizalanmış şekilde yazılmış olmalıdır. Metin için 12 punto; özetler, açıklamalar, dipnotlar, tablo ve şekillerde 10 punto kullanılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları sağ, sol, alt ve üst kenarlarından 2,5 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalı, her paragraf 1.25 cm girinti ile başlamalıdır. Sayfa numaraları her sayfanın sağ alt köşesine yerleştirilmelidir. Kelime sayısı tüm makale türleri için özet/abstract, şekil ve tablolar, kaynakça kısımları dahil olmak üzere 7000’i geçmemelidir.

Makale Başlığı

Makale başlığı metin içeriği ile uyumlu ve eserin özünü yansıtabilecek nitelikte olmalıdır. 12 punto ile sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde, koyu harflerle ortalayarak yazılmalıdır. Başlıklarda 80 karakterin geçilmemesine dikkat edilmeli, gereksiz uzatmalardan kaçınılmalıdır.

 

Yazar/ların İsimleri ve Adresleri

Makalelerin ilk sayfasında başlığın altında yazar(lar)ın açık isim ve soy isim(ler)i, unvan(lar)ı ile birlikte aynı satırda sıralanarak yazılmalıdır. Bir satır altta, çalışmanın yapıldığı ya da yazar(lar)ın bağlı bulunduğu kurumun adı ve şehir (farklı bölüm ya da kurumlardan olan yazarlar belirtilecek şekilde) yer almalıdır. Adres ile birlikte yazışmaların yapılabileceği yazar(lar)ın iletişim adresi ve telefon, varsa faks numarası ile e-posta adresi belirtilmelidir. Bu sayfanın en altına varsa çalışmayı destekleyen fon ya da kuruluşun adı yazılmalı, çalışma daha önce bir kongre ya da benzeri bir bilimsel toplantıda sunulmuş ise (sadece özetinin yayınlanmış olması koşuluyla) bu durum aynı bölümde ayrı bir satır olarak belirtilmelidir. İsim ve kurum kimliği gibi bilgiler, doğrudan ya da dolaylı olarak başlık sayfası dışında hiçbir sayfada belirtilmemelidir.

 

Özet(Abstract)

Makalelerde hem Türkçe hem de İngilizce özete ayrı başlıklar halinde yer verilmelidir. Abstract metninin üzerinde makalenin İngilizce başlığına yer verilmelidir. Özetler her iki dil için 150-250 kelime arasında yazılmış olmalı ve çalışmanın giriş, yöntem, bulgular ve sonuçlarını yansıtabilecek nitelikte olmalıdır. Özet başlığı 10 punto koyu(bold) olmalı, başlık ile metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Metinler 10 punto, 1 satır aralığıyla, sağ ve soldan 1cm. içten yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Özet ve Abstract metinlerinin altına en az 3 en fazla 5 kelime olacak şekilde anahtar kelimelere(key words) yer verilmelidir. Kelimeler birbirinden virgül (,) kullanılarak ayrılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”, Türkçe anahtar kelimeler ise Türkiye Bilim Terimleri (TBT) göz önüne alınarak belirlenmelidir. Anahtar kelimeler 10 punto olarak ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Giriş

Makalenin giriş bölümünde anahtar kelimeler dikkate alınarak kuramsal çerçevenin oluşturulması gerekmektedir. Yazarlar bu bölümde eserin özünü yansıtabilecek güncel bilgilere ve benzer çalışmalara yer vermelidir. Makalenin yazım gerekçesi, alanyazına getirmesi öngörülen katkılar, araştırma durumu ve problemleri net olarak sunulmalıdır.

Yöntem

Dergimize gönderilmiş olan aday makalelerin  (araştırma, derleme ve literatür çalışmaları) yöntem bölümü alt başlıklara (araştırma modeli, evren-örneklem/çalışma grubu, veri toplama araçları ve süreci, verilerin analizi vb.) ayrılarak sistematik bir biçimde sunulmalıdır. Çalışmanın amacı ve kapsamı doğrultusunda hangi araştırma deseninden niçin yararlanıldığı ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Araştırma sürecinde yararlanılan istatiksel teknikler dışında varsa kullanılan ölçme araçları ile bu araçlara ilişkin geçerlik-güvenirlik çalışmalarına ilişkin bilgiler de kapsamlı bir şekilde açıklanmalıdır.

Bulgular

Bu bölümde, çalışmada elde edilen sonuçlar araştırma sorularına göre varsa tablolar, şekiller ve grafiklerden de yararlanılarak sistematik bir biçimde sunulmalıdır. Bulguların sunumunda gereksiz tekrarlardan kaçınılmalı, veriye dayanmayan yorumlardan kaçınılmalıdır.

 

Tartışma ve Sonuç

Bu başlık altında, çalışmanın giriş ve bulgular bölümlerinde sunulan bilgilerin tekrarlanmamasına dikkat edilerek sadece çalışmadan elde edilen bulgulardan çıkartılacak yeni ve önemli sonuçlar tartışılmalıdır. Sonuçlar tartışılırken güncel alanyazın dikkate alınmalı, yazar/ların görüşleri dışında bu çalışmalardan elde edilen sonuçlardan da yararlanılmalıdır. Varsa çalışmanın sınırlıkları bu bölümde yazar/lar tarafından belirtilmeli, çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda alanyazına katkı sağlaması öngörülen işevuruk önerilere yer verilmelidir.

Kaynaklar

YAZIM KURALLARI WORD

 

 

Etik İlkeler

IAOOJ yayın sürecinde, YÖK ve ICMJE (International Commitee of Medical Journal Editors) tarafından önerilmiş olan etik ilkeleri benimsenmiştir. Buna göre dergimize makale gönderen yazarlar intihal, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık, araştırma öncesinde gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak, çalışmalarında diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak gibi etik kuralları konusunda sorumludurlar. Yazarların ayrıca herhangi bir türde ya da biçimde makaleyi yayınlamak üzere gönderdiklerinde, eserlerine ilişkin önyargı oluşturabilecek ya da olumsuzluk olarak görülebilecek tüm kişisel ve maddi ilişkilerini bildirmeleri gerekmektedir.

YAYIN ETİK KURALLARI 

IAOOJ yayın sürecinde, YÖK ve ICMJE (International Commitee of Medical Journal Editors) tarafından önerilmiş olan etik ilkeleri benimsenmiştir. Buna göre inceleme ve baskı aşamalarında sadece yazarların değil hakemlerin, dergi editörlerinin ve editörler kurulu üyelerinin de kişisel ve mesleki çatışmalardan bağımsız bir şekilde kendilerinden beklenen görevleri yerine getirmeleri; varsa bu gibi olumsuzluklara sebep olabilecek her türlü kişisel ilişkilerini süreç öncesinde beyan etmeleri beklenmektedir. Bunun dışında;

A) Yazarlar

İntihal, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık, araştırma öncesinde gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak, çalışmalarında diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak gibi etik kuralları konusunda sorumludurlar. Yazarların herhangi bir türde ya da biçimde makaleyi yayınlamak üzere gönderdiklerinde, eserlerine ilişkin önyargı oluşturabilecek ya da olumsuzluk olarak görülebilecek tüm kişisel ve maddi ilişkilerini bildirmeleri gerekmektedir.

B) Hakemler

Makale incelemesi öncesinde hakemlerin çalışmalarını etik kuralları çerçevesinde yürütmelerini engelleyebilecek herhangi bir çatışma olup olmadığına emin olunması gerekmektedir. Bu nedenle hakemlerin esere ilişkin düşüncelerini etkileyebilecek önyargıları var ise bunu editörlere iletmeleri ve bu gibi belirli eserlerin incelenmesini kabul etmemeleri beklenmektedir. Hakemler ayrıca, incelemiş oldukları eserlere ait bilgileri yayın öncesinde hiçbir şekilde kullanmama ve paylaşmama konusunda sorumludurlar.

C)   Editörler ve Dergi Yayın Ekibi 

Makalelere ilişkin nihai kararı verecek olan editörlerin, karar alma süreçlerine etki edebilecek kişisel veya mesleki herhangi bir çatışmaları ya da önyargıları var ise makale yayın sürecinden geri çekilmeleri gerekmektedir. Yayın kararlarına dâhil olan diğer dergi çalışanlarının da bu gibi olası çatışma veya uyuşmazlıklara karşı hem kendilerini hem de ilgili editörleri sürecin dışında tutmaları beklenmektedir. Yayın ekibi üyelerinin, makalelerden edindikleri bilgileri hiçbir şekilde kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmamaları gerekmektedir. Editörlerin, kendileri ve dergi ekibinin yaşayabilecekleri olası çatışmalara karşı bu konudaki taahhütlerini sistematik olarak yenilemeleri beklenmektedir. Misafir editörlerin de aynı prosedürleri takip etmesi gerekmektedir.